DANH SÁCH GIẢI KHUYẾN KHÍCH BETTER TOGETHER TUẦN 3

Chúc mừng các bạn có tên trong danh sách giải khuyến khích tuần 3 của Taroco Better Together

 12 GIẢI KHUYẾN KHÍCH BTC CHỌN
1https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1922823277959997&set=a.1444889485753381.1073741833.100006970301844&type=3&theaterXuân Nguyễn
2https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1416629081789724&set=a.398826713569971.1073741826.100003279368728&type=3&theaterNguyen Thanh Thanh
3https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1395317717254206&set=a.405383946247593.1073741830.100003279743630&type=3&theaterOanh Thi Yen Do
4https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1518243738256203&set=a.841911255889458.1073741833.100002117733842&type=3&theaterBá Trần
5https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1385104954921341&id=100002655483556&set=a.355929291172251.79005.100002655483556&refid=52&__tn__=EH-RKim Huỳnh
6https://www.facebook.com/photo.php?fbid=859966217503928&set=a.120245638142660.25343.100004716725318&type=3&theaterHa Thu Le
7https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2006252236273343&set=a.1630677340497503.1073741829.100006657581097&type=1&theaterNa Ji
8https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1847650021918231&set=a.469648853051695.124413.100000197527970&type=3&theaterPham Duyen
9https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210515719154554&set=a.1310601330434.2040892.1392643595&type=3&theaterDũng Nguyển
10https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1283549931768462&set=a.331666063623525.1073741825.100003404022897&type=3&theaterDiep Song Song
11https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1906937172892139&set=a.1611363049116221.1073741834.100007276236118&type=3&theaterHung Nguyen
12https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1642631419143465&id=100001898670990&set=a.398308346909118.92955.100001898670990&refid=52&__tn__=EH-RVo Tran Kim Ngan
   
   
 10 GIẢI KHUYẾN KHÍCH GIẢI LIKES SHARES
1https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1922823277959997&set=a.1444889485753381.1073741833.100006970301844&type=3&theaterXuân Nguyễn
2https://www.facebook.com/photo.php?fbid=342596609499588&set=a.101945156898069.1073741828.100012477541886&type=3&theaterNguyễn Quyỳnh Lan
3https://www.facebook.com/photo.php?fbid=837787836383553&set=a.163478013814542.1073741827.100004570325300&type=3&theaterThuỳ Tô
4https://www.facebook.com/photo.php?fbid=501732733521994&set=a.112649732430298.1073741826.100010558149363&type=3&theaterToan Thinh
5https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1416629081789724&set=a.398826713569971.1073741826.100003279368728&type=3&theaterNguyen Thanh Thanh
6https://www.facebook.com/ngocnguyen.mina/posts/1267341413374952Ngoc Nguyen Mina
7https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1654478261291948&set=a.474604722612647.1073741826.100001893706004&type=1&theaterQuynh Anh
8https://www.facebook.com/bjbjvt266101/posts/1405400459528262Trang Smile
9https://www.facebook.com/cherry.phan.33/posts/1602906886397535Cherry Phan
10https://www.facebook.com/photo.php?fbid=806267022868737&set=a.108220732673373.17025.100004563395350&type=3&theaterTrinh Như Nguyet
   
   
 10 GIẢI KHUYẾN KHÍCH GIẢI MAY MẮN
1https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1996598540621243&set=a.1533150603632708.1073741834.100008133499235&type=3&theater Non Bui
2https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1283549931768462&set=a.331666063623525.1073741825.100003404022897&type=3&theater Diep Song Song
3https://www.facebook.com/photo.php?fbid=914133252061230&set=a.215436775264218.49316.100003936906548&type=3&theater Trinh Thị Hà
4https://www.facebook.com/kim.huong.94064176/posts/526508777698179 Kim Huong
5https://www.facebook.com/photo.php?fbid=997433767065926&set=a.123158524493459.24296.100003979351003&type=3&theater Nguyễn THị Thu Hà
6https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1654478261291948&set=a.474604722612647.1073741826.100001893706004&type=1&theater Quynh Anh
7https://www.facebook.com/photo.php?fbid=883654458463117&id=100004557123611&set=a.126359980859239.24375.100004557123611&refid=52&__tn__=EH-R My My
8https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1922823277959997&set=a.1444889485753381.1073741833.100006970301844&type=3&theater Xuân Nguyễn
9https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1971209826496371&set=a.1397530170531009.1073741827.100008221183920&type=3&theater Loan Phung
10https://www.facebook.com/ngocnguyen.mina/posts/1267341413374952 Ngoc Nguyen Mina