KEM ốC QUế HạT Dẻ CALIFORNIA Và KEM TRà XANH MATCHA NGON TUYệT !

Kem ốc quế hạt dẻ Carlifornia và kem Trà xanh ngon tuyệt từ Celano. Sao phải chần chừ ?